CONTACTE
 
 
 
 
 
 
   Organs de la JCUACC
   Càrrecs
 

Organs de la JCUACC

Junta General
Constituïda per tots els usuaris. És l’òrgan sobirà. Li corresponen totes les funcions que no estiguin delegades específicament a cap altre òrgan de la Junta Central.

Junta de Govern
La Junta de Govern, elegida per la Junta General, és l’encarregada de l’execució dels Estatuts, dels acords propis i dels adoptats per la Junta General.

Jurat
Correspon al Jurat conèixer les qüestions de fet que se suscitin entre els Usuaris; imposarà als infractors dels Estatuts les sancions reglamentàries, i fixarà les indemnitzacions que s’hagin de satisfer als perjudicats i les obligacions que puguin derivar-se de la infracció. Per acord de la Junta General de 10 de febrer de 2004 es deixa deserta la seva composició.