CONTACTE
 
 
 
 
 
 
   Descripció

Descripció

L’aqüífer Carme – Capellades presenta uns nivells piezòmetrics que evolucionen condicionats bàsicament per la pluviometria. Per aquest motiu la JCUACC, per tal de conèixer l’estat de les reserves dels seus aqüífers, fa el seguiment d’aquests dos paràmetres. Val a dir que quan s’esdevé un episodi pluviomètric rellevant l’efecte sobre l’aqüífer presenta certa demora que pot arribar a ser d’uns quinze dies. En cas que l’episodi pluviomètric sigui poc rellevant aleshores l’aigua caiguda quedaria a la part del sòl més somer que aprofita la vegetació i no repercutiria directament sobre les reserves de l’aqüífer.
En quant a les baixades del nivell piezomètric, aquestes venen motivades per la progressiva sortida d’aigua de l’aqüífer sigui o bé a través de les seves surgències i mines o bé a través de pous d’explotació. L’alternança de períodes més secs i períodes més humits és el que acaba configurant l’evolució del nivell piezomètric.