CONTACTE
 
 
 
 
 
 
   Objectius de la JCUACC
   Càrrecs
 

Objectius de la JCUACC

Resoldre els problemes derivats de la sobreexplotació i la contaminació en les aigües superficials i subterrànies compreses en el territori de la Junta, amb actuacions encaminades a la utilització racional dels recursos i a evitar la seva contaminació.

Evitar i, si s’escau, resoldre les qüestions o litigis entre els usuaris.

Gestionar directament els interessos comuns de l’aprofitament de les aigües i la seva policia.

Informar, a iniciativa pròpia, a petició de l’Organisme de Conca o d’altres Òrgans i Ens de l’Administració Autonòmica, Central o Local, en els Expedients que afectin a les aigües concedides, en els d’obra o en els referents a sol·licitud de noves concessions.

Proposar a l’Administració, a instàncies d’aquesta o per iniciativa pròpia, les mesures que estimi oportunes en relació amb el seu àmbit de competència.

Gestionar els serveis que hi delegui l’Administració.

Potenciar entre els usuaris la implantació de nous mecanismes d’estalvi i racionalització de l’ús de l’aigua. Els diferents usuaris aplicaran aquests mecanismes en els seus processos industrials, en la millora de les xarxes o en l'optimització del reg.

Potenciar la reutilització de l’aigua regenerada per als usos que permeti la legislació d’aigües i la normativa sanitària. Es potenciarà l’ús d’aquesta aigua regenerada per a consum urbà on sigui possible i aconsellable. Així mateix s’afavorirà la tornada de l’aigua regenerada al medi natural, sempre que això no impliqui un deteriorament en l’estat qualitatiu de les aigües superficials i subterrànies.